Euroclean Facility Operations | Entegre Tesis Yönetim HizmetleriEuroclean Facility Operations | Entegre Tesis Yönetim HizmetleriEuroclean Facility Operations | Entegre Tesis Yönetim Hizmetleri

Özel Güvenlik Hizmeti Nedir?

Özel güvenlik, son yıllarda hızla gelişen, genel kolluk birimlerinin yaptığı işler dışında belli bir alanda ve belirli yetkilerle çalışan ve devletle herhangi bir organik bağı olmadan sunulan hizmetlerdir. Daha önce birçok kamu ve özel kuruluşun güvenliği polis ve jandarma gibi birimler tarafından sunulmakta iken şimdi bu hizmetler özel güvenlik kuruluşları tarafından sunulmaktadır. Bu nedenle özel güvenliğin birim ve görevlilerinin hacmi giderek artmaktadır.

Genel olarak özel güvenlik; özel bir kanunla kurulmuş olan, görevli olduğu yer sınırları içinde o yerin düzenini sağlayan, meydana gelebilecek suçları önleyen, sorumlu bulunduğu yere karşı yapılacak saldırıları önleyen bir birimidir.

Globalleşme ve küreselleşme ile birlikte tüm alanlarda olduğu gibi güvenlik alanında da değişimler ve gelişimler yaşanmıştır. Gecikmenin telafisinin olmadığı bir sektör olan güvenlik alanında da bu değişiklikleri takip etmek gerekmektedir.

5188 sayılı Kanunun amacını açıklayan 1. maddesinde; “Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir” denmekte ve özel güvenliği ana/asıl değil, tamamlayıcı içerikte bir güvenlik hizmeti olarak ele almaktadır.

Özel Güvenlik Görevlisi kendine emanet edilen malı ve canı koruma bilincinde olmalı, çevresine tutum ve davranışları örnek olmalı, muhatap olduğu kişilere adil davranmalı, ön yargılı olmamalı, karşısındaki kim olursa olsun davranışlarında saygıyı esas almalı, gerektiğinde tereddütsüz yetkilerini kullanabilmelidir.

Güvenlik özel uzmanlık gerektiren bir konudur ve güvenlik birimlerinde görev yapacak tüm personel işini çok iyi yapmalıdır. Yapılacak herhangi bir hata bilgisizlik boş vermişlik veya önemsememe korumakla yükümlü olduklara kaynaklara zarar verecektir.

Çağımızın teknolojik gelişmeleri güvenlik konularında da uygulanabilmektedir. Sensörler (algılayıcılar), erken uyarı sistemleri, kameralar, giriş kontrol sistemleri ve bu sistemleri kullanabilecek 5188 sayılı kanuna uygun eğitim almış ve özel güvenlik elemanlarının mesleklerinde uzmanlaşmış olmaları şarttır.

Felâket başa gelmeden evvel, onu önleyecek ve ona karşı savunulacak önlemleri düşünmek gerekir. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur. 

Özel Güvenlik Hizmetinin Önemi?

Güvenlik ihtiyacı insanlık tarihi kadar eski olan insanın birincil ihtiyaçları arasında var olmuştur. Yüzyıllardır insanlık için var olan güvenlik ihtiyacı son yıllarda nüfusun artması, ekonominin gelişmesi, şehirleşme gibi faktörlerden etkilenerek daha da profesyonel hale gelmiştir ve sonuç olarak ortaya devlet kolluk kuvvetleri ve güvenlik hizmetleri kavramları çıkmıştır. Özel güvenlik gerçek ve tüzel kişilere yönelik yaşam hakkı, zilyetlik hakkı, işletme yönetim hakları ve mülkiyet hakkı ile diğer hak ve hürriyetlerin saldırıya uğramasını önlemek amacıyla güvenliği tamamlayıcı olarak sağlanan koruma hizmetlerine verilen isimdir.

Özel güvenlik hizmetleri özellikle kamu güvenliğini sağlamak amacıyla devlet kolluk kuvvetlerine destek vererek genel güvenlik sorununu ortadan kaldırmakla yükümlüdür.

Toplumun temel gereksinimlerinden biri olan güvenlik hizmetlerinin hem maliyet hem de çalışanlar açısından kamu dışından karşılanması özel güvenlik yönetimi üzerinde önemle durulması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Önceleri bir esasa bağlı olmadan ve hatta temizlik firmaları olarak çalışmaya başlayan ve bir ara etkinlikleri yasaklanan bu kuruluşlar, gereksinimin patlama noktasına gelmesi karşısında, içişleri Bakanlığı bir genelge yayınlayarak bu tip hizmetlerin verilmesine olanak tanımış ve bu durum 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna kadar devam etmiştir. Güvenlik gereksinimin sürekli artması, bu durumun kamuya ek mali yük getirmesi, kamu ekonomisi açısından dünyadaki gelişmelere koşut olarak kamunun sırtındaki mali yüklerin azaltılması eğilimlerinin bir yansıması sonucu, güvenlik hizmetlerindeki özel çıkarlara hizmet eden alanların mali yükünün özel kişi ve kuruluşlar tarafından karşılanması düşüncesi, özel güvenlik hizmetlerinin ortaya çıkış ve işleyişinde önemli bir etken olmuştur. Ayrıca serbest piyasa ekonomisi içinde, güvenlik hizmetinin pazarlanabilir bir duruma gelerek yatırımcılar için ayrı bir rant kapısı oluşturması, bu kesimin gelişiminde önemli rol oynamıştır

Özel güvenlik, genel kolluğa tamamlayıcı ve sadece kendi görev alanındaki yetkileriyle sınırlı bir özel kolluk birimidir.

Türkiye’de özel güvenlik sektöründe özellikle son yıllarda önemli bir gelişme görülmektedir. Bu büyüyen ve gelişen sektörün yapılanması, yönetilmesi ve denetlenmesi önem arz etmektedir.

Özel Güvenlik Hizmetinin Tanımı

Her türlü tehdide en uygun reaksiyonu gösterebilecek harekat ve taktik bilgiye sahip olmak tehdit analizi yapabilmek ve öğretileni en uygun şekilde uygulayabilmek uzmanlık gerektiren bir konudur.

Ayrıca, Güvenliğin devamlı bir faaliyet olduğu unutulmamalıdır. Güvenlikle ilgili faaliyetler 24 saat esasına göre planlanmalı ve günün her anında aynı ciddiyet ve etkinlikle uygulanmalıdır.

Güvenlikten tasarruf yapılamayacağı prensibi de göz önüne alındığında böylesine faydalı sistemleri maliyetleri yüksek olması vb. konuları öne sürerek kullanmamak sistemde önemli açıklar ortaya çıkartacaktır.

Hiçbir zaman bir güvenlik planlaması %99 etkinlikle planlanmaz mutlaka %100 etkinlik sağlayacak güvenlik halkaları oluşturulmalıdır.

Güvenliğe yapılan yatırımlarının anında gözle görülür getirici olmaması yöneticileri güvenliğe para harcamanın akılcı olmadığı konusunda yanılmalarına neden olabilir. Belki de sistemlerin uzun süreler içinde ihtiyaç yokmuş gibi görüntü vermeleri özellikle kısıtlı kaynaklarla iş yapmak zorunda kalabilen yöneticileri daha da yanılgıya düşürebilir.

Unutulmamalıdır ki bu sistemlere gerçekten ihtiyaç duyulduğunda da artık iş işten geçmiş olacak belki karar verme merciinde olanlar yanlış değerlendirmeleri nedeniyle hayatta olmayacaklar, beklide çok değerli kaynaklar elden gitmiş olacaktır.

Sonuç olarak özel güvenliğin amacı toplumsal düzeni korumak ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yardımcı olmaktır. Meydana gelen sorunlara yaklaşımı karşısındakinin yerine kendisini koyarak uygulaması gereken kuralın onların sağlığı ve güvenliği için gerekli olduğunu hissettirmesi ve göstermesi gerekmektedir.

Ayrıca güvenlik kurslarını başarıyla bitiren personelin sertifikasını almak için herhangi bir tesiste en az bir hafta staj eğitimi yaptıktan sonra güvenlik belgesini alması uygun olacaktır.

Son olarak sizlerle özel sektörde güvenlik yönetici olarak çalıştığım dönem boyunca personel alımlarında uyguladığım bir yöntemi paylaşmak istiyorum. İş müracaatında bulunan özel güvenlik personeline soracak olduğum soruya 5188 sayılı kanunun vermiş olduğu yetkiye göre cevap vermesini isterim ve şunu yaparım; elimi yumruk şeklinde sıkar ve onun ne kadar güçlü olduğunu öğrenmek için elimi açmasını isterim. Aday personel elime dokunduğu anda bunun yanlış olduğunu ve güvenlik personelinin hiçbir şahsa dokunma yetkisinin olmadığını tatlı bir dille anlatırım. Bu uygulamayı bugüne kadar bir, iki personelim dışında doğru yapan personelim olmamıştır.

Güvenlik Çok Nankör Bir Kavramdır; “Rutinde Gereksiz, Acil Durumda Yetersiz” gibi ilginç bir amatör bakış ile görülmektedir. Çünkü, güvenlik sisteminin işe yarayıp yaramadığı ancak Bir Olay Meydana Geldiği zaman görülür ve “Yetersiz” damgası vurulur.

1 Comment

  • Bayram Sürücü

    Aralık 14, 2021 - 8:32 pm

    Çok bilgilendirici. Elinize emeğinize sağlık 👏👏👏

Yorum yap